Privātuma politika

Kā Baltaztrans klients, Jūs uzticat Baltaztrans SIA (turpmāk – Baltaztrans vai mēs) savus vai savu darbinieku personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (turpmāk – Politika).

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko Baltaztrans informēs Jūs, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

Personas dati – jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

  1. Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Baltaztrans Loģistikas un trasnporta pakalpojumi

Mēs paļaujamies, ka mūsu klienti juridiskās personas un šo klientu darbinieki, iesniedzot mums  personas datus, ievēro personas datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā  pienākumu informēt darbiniekus par datu nodošanu sadarbības partneriem.

Ja Jūs vēlēsieties saņemt cenas piedāvājumu un uzticēsiet mums savu kontaktinformāciju, aizpildot kādu no mūsu kontaktformām mūsu mājaslapā vai sazinoties ar mūsu speciālistu telefoniski vai tiešsaistes čatā (vārds, uzņēmums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ar kravu saistītā informācija, u.c.), mēs šos datus uz Jūsu piekrišanas pamata izmantosim, lai ar Jums sazinātos un izteiktu cenas piedāvājumu, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā precizētu ar kravu saistīto informāciju.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr Jums tiek sniegti pakalpojumi un ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Komerciālie paziņojumi

Ja, Jūs piekrītat saņemt Baltaztrans jaunumus, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese), sniedzot Jums šādu informāciju Jūsu izvēlētā veidā – pa e-pastu, nosūtot īsziņu vai pa pastu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana. Informāciju par datu apstrādi un pierādījumus par Jūsu piekrišanu mēs varam saglabāt ilgāku laika periodu

Statistika, tirgus un mūsu klientu rīcības izpēte

  1. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Datus Jūs mums iesniedzat tieši.

  1. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?

Lai sniegtu pakalpojumu, mēs nodosim Jūsu datus transporta pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanas starpniekiem, piemēram, apdrošināšanas brokeriem.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei citiem datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  1. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Dati ārpus Eiropas Savienības teritorijas un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas var tikt nodoti tikai saskaņā ar datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  1. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām, tajā skaitā Baltaztrans apņemas nodrošināt klientu personas datu konfidencialitāti.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

  1. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā varat tās izmantot?

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.

Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu iespējus saņemt Baltaztrans pakalpojumus.

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esamību pretenzijas gadījumā, mēs varam saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu. 

Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi  

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Baltaztrans sniegtos pakalpojumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

  1. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Personas datu pārzinis ir SIA Baltaztrans, reģistrācijas numurs 45403050199, adrese Patversmes 30-11, Riga, LV-1005, Latvia.

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

Rakstot uz elektroniskā pasta adresi:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

Zvanot uz mūsu informatīvo tālruni: +371 29602555

  1. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Baltaztrans klientu brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī Baltaztrans sniegtos pakalpojumus.

Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.